Dopłaty do kolektorów

Dofinansowanie do kolektorów

Informacje o programie

Informacje o programie priorytetowym dotyczącym wspierania odnawialnych źródeł energii

Program ten dotyczy kwestii dopłat dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych, które zdecydują się na wzięcie kredytu bankowego w celu montażu kolektorów słonecznych. W programie zawarte są szczegółowe zasady, w których określa się termin składania wniosku, a także jaka wysokość dotacji na częściową spłatę kredytu może zostać przyznana. W dokumencie można także znaleźć całkowity budżet programu oraz informacje o różnego rodzaju kosztach, mogących kwalifikować się do objęcia kredytem.

Treść programu: program_priorytetowy_13_03_2014.pdf - (2,34 MB)

Udzielenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową spłatę kredytu bankowego wiąże się z podjęciem wielu kroków. Na wstępie każdy starający się o dotację powinien złożyć odpowiedni wniosek w banku. Wniosek o kredyt powinien zawierać także szczegółowy projekt planowanej instalacji oraz potwierdzenie spełnienia przez budynek wszelkich wytycznych określonych przez prawo budowlane. Należy również załączyć zaświadczenia potwierdzające prawo do dysponowania obiektem oraz inne, wymagane przez dany bank dokumenty.
Każdy kredytobiorca, oprócz złożenia wniosku o kredyt i dotację, musi także zawrzeć umowę z wykonawcą, który podejmie się montażu instalacji. Kolektory słoneczne powinny być zamontowane zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami – tylko wtedy możemy mieć gwarancję bezawaryjnego funkcjonowania. W pisemnej umowie z Wykonawcą musi zostać określona wartość różnego rodzaju upustów i rabatów pomniejszających należność.
Zakończone, zrealizowane przedsięwzięcie zostaje zwieńczone poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu zarówno przez Kredytobiorcę, jak również przez Wykonawcę. Po podpisaniu tego protokołu przedsięwzięcie zostaje oficjalnie oddane do eksploatacji.
Po zrealizowaniu projektu należy w ciągu 30 dni dostarczyć do banku niezbędne dokumenty, takie jak m.in.: kopie faktur, podpisany protokół odbioru przedsięwzięcia, umowę z wykonawcą, a także poświadczenie, że kolektor jest zgodny z wymaganymi normami.
Po dopełnieniu wszelkich formalności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 30 dni na wpłacenie dotacji na konto banku, następnie w ciągu dwóch dni roboczych dotacja przekazywana jest na rachunek kredytobiorcy.

Jakie są wymagania dotyczące uprawnień do montażu i odbioru instalacji solarnej?
Jeżeli interesują Państwa szczegółowe wymagania z zakresu uprawnień do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego, warto zapoznać się z załącznikiem nr: 2 do Programu Priorytetowego.
Czy kredytobiorca może spłacić kredyt z dotacją zanim otrzyma dotację z NFOŚiGW?
Treść Programu Priorytetowego wyraźnie mówi, że dotacja nie może zostać przekazana w przypadku, gdy kredyt został już spłacony w części objętej dotacją. W ust. 10 pkt. 6 zapisano, że: „Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.”. Pozostała część kapitału kredytu (55%) nie jest objęta dotacją – ta część może zostać spłacona przez kredytobiorcę w każdej chwili.
Czy można udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę?
W przypadku posiadania wielofunkcyjnego zasobnika na wodę można otrzymać od banku kredyt z dotacją jedynie wtedy, gdy osoba sporządzająca projekt instalacji kolektora słonecznego jednoznacznie stwierdzi, że posiadany zasobnik będzie zapewniał właściwą pracę instalacji.
Czy faktura wystawiona przez wykonawcę musi zawierać koszty poszczególnych elementów instalacji, czy też może zawierać w swej treści zapis "montaż kolektorów słonecznych" jako usługa oraz czy całość może podlegać 7% podatkowi VAT?
Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę na zbiorczą kwotę za montaż kolektora słonecznego, należy do protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia dołączyć pismo zawierające wyszczególnione elementy owej instalacji. Taki dokument musi zawierać różnego rodzaju dane techniczne i być podpisany przez Wykonawcę wraz z datą i numerem faktury.
W jaki sposób można stwierdzić, że certyfikat zgodności z normą oraz sprawozdanie z badań kolektorów zostały wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium?
Sprawozdania i badania wykonane przez jednostkę posiadającą akredytację powinny być opatrzone informacją ze znakiem PCA oraz dokładnym okresem obowiązywania danej akredytacji. Jeżeli nie ma takich danych, należy sprawdzić, czy dołączono odpowiedni dokument potwierdzający udzielenie akredytacji i określający okres jej obowiązywania.
Czy kredytobiorca może być jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia?
Zgodnie z ust. 10 pkt. 3 Programu Priorytetowego oraz z załącznikiem nr: 2 do Programu Priorytetowego nie istnieje możliwość, aby Kredytobiorca był jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia.